Szybki kontakt
+48 667 661 799
Czynne -
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 17:00
Sobota
10:00 - 13:00
Niedziela
Nieczynne
Kategorie

Regulamin

Szanowny Kliencie!

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. zmieni się regulaminsklepu internetowego Mamokupmi (www.mamokupmi.pl) (dalej „Regulamin”). ZmianaRegulaminu związana jest przede wszystkim z dostosowaniem funkcjonowania firmyMamokupmi do zmienionych przepisów prawnych w obszarze ochrony danych osobowychw związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zmiana w tym zakresie objęła § 7Regulaminu sklepu internetowego oraz Politykę prywatności. Jeśli akceptujeszdokonane w Regulaminie zmiany, nie musisz podejmować żadnych działań.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mamokupmi

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

REGULAMIN

§1 Definicje

1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji,położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica,numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowościniepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kodpocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:

Mamokupmi

Elektrowniana 2

37-500 Jarosław

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresemhttps://www.mamokupmi.pl/koszty-dostawy zestawienie dostępnych rodzajów dostawyi ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:

adres: Mamokupmi Galeria Dworcowa

e-mail:mamokupmi1@gmail.com

telefon:667661799

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniemprzewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresemhttps://www.mamokupmi/koszty-dostawy .

 

6. Dowód zakupu – np. faktura, rachunek, paragon wystawionezgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku zpóźniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa, potwierdzeniepłatności kartą, wyciąg z konta.

 

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepuinternetowego zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

 

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełnązdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnościągospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a wszczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełnązdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanegobezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych wsklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany wzamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lubwskazana przez niego do odbioru

16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy idostawę wymieniona pod adresem.

17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827.).

18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, któramoże być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającegojako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotemumowy.

20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotemumowy.

22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresemhttps://www.mamokupmi.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyćzamówienie. Ekspozycja sklepu internetowego nie stanowi oferty w myśl art. 661Kodeksu cywilnego.

23. Sprzedający:

Damil-TransKiMPOiRz

Sklepinternetowy

Mamokupmi

 NIP 795-171-07-85

KONTO BANKOWE:

Bank mBK

Kod SWIFT:

Nr konta: PL 55114020170000480209407687

24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeńinformatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie,a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocąwłaściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określanyInternetem.

25. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczbagodzin lub dni roboczych.

26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lubna odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 rokuw przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodekscywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

27. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

28. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, aw szczególności jeśli rzecz:

  a. nie ma onawłaściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowieoznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  b. nie mawłaściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

  c. nie nadaje się docelu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, aSprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  d. zostałaKonsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

  e. w razienieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostaływykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosiodpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcjiotrzymanej od Sprzedającego;

  f. nie ma onawłaściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba,która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczejoraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znakutowarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent,chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógłznać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy,albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

29. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowiwłasność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a takżejeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzjilub orzeczenia właściwego organu.

30. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone zapośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów;rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, azmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem lokalnym, właściwymdla siedziby Sprzedającego i niniejszym regulaminem.

2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium RzeczypospolitejPolskiej jak i poza granicami kraju.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyćusługi i dostarczać rzeczy wolne od Wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są wpolskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów niezawierają kosztu dostawy, który określony jest w ceniku dostaw dostępnym pod adresemhttps://www.mamokupmi.pl/koszty-dostawy .

5. Sprzedający odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi,jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dniawydania rzeczy Klientowi.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczeniewszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tychinformacji w przyszłości następuje w postaci:

  a. potwierdzeniazamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji oprawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoruformularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobraniaregulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

  b. dołączenia dozrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczywydrukowanego dowodu zakupu.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację znim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesiejej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzeciąświadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie naodległość.

8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemupoprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lubnowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, naekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowaniafirm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek:Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawnewyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepuhttps://www.mamokupmi.pl/ , należy je wszystkie wyłączyć.

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danychprzez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tymcelu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu doswojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego,który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanymdostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu,poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać conajmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotniepowtarzana:

  a. dodanie dokoszyka produktu;

  b. wybór rodzajudostawy;

  c. wybór rodzajupłatności;

  d. wybór miejscawydania rzeczy;

  e. złożenie wsklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożeniazamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniemnastępuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwemsystemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncieSprzedającego.

5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęciazamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48godzin od złożenia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniemnastępuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lubza pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy izaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona oddokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitukredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającegona wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonymna karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższymterminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się zchwilą realizacji zamówienia.

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentemsprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanegoprzez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymizałącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawakonsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podaniaprzyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi30 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanieoświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyćw pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi nae-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonymoświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana zaniezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemuniezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił odumowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, odktórej odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartościrzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposóbwykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowaniarzeczy.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przezKonsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tymkoszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niżnajtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedającynie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawakonsumenckiego.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiegosamego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźniezgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymikosztami.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłatyotrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lubdostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, którezdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nieprzysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  a. w której cena lubwynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający niesprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpieniaod umowy;

  b. w którejprzedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedługspecyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanychpotrzeb;

§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnegowyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych(rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta nazasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizycznazostała stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmujesię, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

  a. złożyćoświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

  b. złożyćoświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernychniedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadęusunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przezSprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy nawolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lubusunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przezSprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiastwymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodnościz umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałobynadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego,przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnejod wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagęniedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jestnieistotna.

7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

  a. żądać wymianyrzeczy na wolną od wad;

  b. żądać usunięciawady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą nawolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodnościdla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniuKonsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposóbwybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwymsposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi,jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adresreklamacyjny zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną pod adresem:https://www.mamokupmi.pl/ reklamacje.html, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczylub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłobynadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemuw miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przezSprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt iniebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzeczwadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje siędo:

  a. oświadczenia ożądaniu obniżenia ceny;

  b. oświadczenia oodstąpieniu od umowy;

  c. żądania wymianyrzeczy na wolną od wad;

  d. żądania usunięciawady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnioneoświadczenie lub żądanie Konsumenta.

14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wadafizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczyKonsumentowi.

15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianęrzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dniastwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentuwydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używanaprzed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lubproducenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch latod momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmiza wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

17. W terminach określonych w §4 pkt. 15-17 Konsument możezłożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wadyfizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolnąod wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniuod umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływuterminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownymjednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień,przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasuprawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również dopostępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień ztytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przezsąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończeniamediacji.

§6 Pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zakupów wsklepie internetowym

W przypadku sporu wynikłego pomiędzy Sprzedawcą aKonsumentem w związku z dokonaniem zakupu w Sklepie, Konsument może skorzystaćz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in.poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tymtakże w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych w związku zkorzystaniem z funkcjonalności dostępnych w Sklepie jest Sprzedający tj.Mamokupmi

2. Sprzedający wskazuje następujący adres poczty do kontaktuwe wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych :

§ listownie: Mamokupmi ul. E;ektrowniana 2 37-500 Jarosław

§ za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: sklep@mamokupmi.pl.

3. Dane osobowe podane przez Ciebie podczas rejestracji,późniejszej edycji konta w Sklepie www.mamokupmi.pl oraz w momencieprzystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np.dokonywania zakupów w Sklepie), będą przetwarzane przez Sprzedającego, przedewszystkim, w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogąelektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie (nawiązania, ukształtowaniatreści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych wramach Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Podstawę prawnątakiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako„Rozporządzenie”).

4. Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Mamokupmi w celumarketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczająprzetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), woparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

5. W przypadku zamówienia przez usługi Newsletter, daneosobowe będą przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności.

6. Dane osobowe przekazane / udostępnione w ramach Sklepumogą być ponadto wykorzystywane przez Sprzedającego w innych celach, wprzypadku gdy wyrazisz osobną, opcjonalną, zgodę na takie przetwarzanie.

7. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dlawykonania umowy i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest toniezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratoradanych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktówlub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jestona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to byćzgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczącychproduktów i usług własnych Sprzedającego oraz partnerów współpracujących zMamokupmi przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną.

8. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lubwspółpracownikom Sprzedającego jak też podmiotom udzielającym wsparciaSprzedającemu takim jak Ceneo , Allegro na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowamipowierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

9. Użytkownikom Sklepu, którzy wyrazili zgodę naprzetwarzanie danych osobowych w ramach Sklepu przysługuje prawo do dostępu doswoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku,gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawodo przenoszenia danych osobowych W przypadku, gdy Użytkownik uzna, iżprzetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawodo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma również w każdejchwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danychosobowych.

10. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lubkorzystania z usłu